Podmínky užití

Autorská práva

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.letisteslavi80.cz je Letiště Praha, a.s., který je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen "Provozovatel").

Provozovateli náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který Provozovatel umísťuje na stránkách www.letisteslavi80.cz, včetně textu, designu stránek, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách.

Práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů při používání těchto stránek se řídí těmito Pravidly. Tato Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen "Uživatelé"). Uživatel vyjádří souhlas s těmito Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z www stránek Provozovatele či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci www stránek Provozovatele.

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách www.letisteslavi80.cz, s výjimkou tohoto dokumentu, nemá povahu žádného právního úkonu, nebude-li v jednotlivých případech výslovně stanoveno jinak.

Ochrana osobních údajů

Shromažďované informace a jejich využití

Přístup na stránky www.letisteslavi80.cz může být ze strany Provozovatele podmíněn poskytnutím některých osobních údajů Uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a případně i jiných zákonů, v platném znění. V takovém případě bude Provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy.

Předávání osobních údajů

Provozovatel spolupracuje se společnostmi, které mu poskytují různé služby. Tyto společnosti, pokud jsou k tomu oprávněné, mohou nakládat s osobními údaji Uživatele, přičemž s těmito informacemi pracují pouze při plnění svých povinností a nesmí je použít k jinému účelu. Provozovatel neprodává, nepřevádí a nesděluje osobní údaje třetím stranám.

Provozovatel si však vyhrazuje právo použít nebo předat jakýkoli údaj, který bude potřebný k naplnění právních předpisů, k ochraně integrity sítě, ke splnění požadavku Uživatele nebo při soudním vyšetřování a vyšetřování ve veřejném zájmu.

Pokud si Uživatel přeje opravit osobní data, které o něm Provozovatel má, může jej o tom požádat na emailové adrese stiznosti@prg.aero.

Prohlášení o přístupnosti

Provozovatel www stránek prohlašuje, že tyto stránky se snaží o maximální přístupnost obsahu i všech svých funkčností pro všechny uživatele internetu.

Obsahová stránka prezentace je vytvořena XHTML 1.0 Strict, vizuální stránka prezentace pak s využitím CSS2.

Použité Flash animace mají pouze ilustrační funkci, stránky a jejich obsah je přístupný i bez podpory Flash technologie. Případné informace předávané animovanou formou jsou rovněž dostupné v textové podobě prostřednictvím odkazu umístěného v blízkosti animace.

Ostatní ujednání

Cookies

"Cookies" jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na hard disk počítače Uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které Uživateli ulehčí další její používání.

Jako většina internetových stránek, i stránky Provozovatele používají cookies. Na základě anonymních datových objektů například Provozovatel sleduje celkový počet návštěvníků na těchto stránkách.

Pokud nechce Uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí tento ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokuje-li Uživatel všechna cookies, nebude moci využít některé funkce těchto stránek.

Odkazy na jiné stránky

Na stránkách www.letisteslavi80.cz jsou uvedeny odkazy na stránky, nad nimiž nemá Provozovatel kontrolu. Pokud Uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit s jejich zabezpečením ochrany osobních údajů. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a politiku jiných společností.

Změny v politice ochrany osobních dat

Provozovatel si vyhrazuje právo jakkoliv a kdykoliv měnit svoji politiku ochrany osobních dat, přičemž aktuální stav bude vždy umístněn na těchto stránkách.

Chování Uživatelů

Při používání těchto stránek Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, nemůže tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek. Uživatel je rovněž povinen ctít autorská práva Provozovatele k těmto stránkám.

Odpovědnost a právní příslušnost

Případná rizika plynoucí Uživateli z používání těchto stránek, jsou zcela na Uživateli a Provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek, budou projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu se zákony České republiky.

Ustanovení těchto podmínek, které se z jakéhokoliv důvodu stanou nevymahatelné budou považována za oddělitelná od zbývajících ujednání a na jejich platnost a vymahatelnost nebudou mít vliv.

Poučení uživatelů o využívání Google Analytics

Abychom dokázali lépe pochopit návštěvníky našich stránek, používáme službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Pro větší transparentnost, vám chceme přiblížit, co všechno tato skutečnost znamená pro Vás, naše návštěvníky.

Služba Google Analytics používá souborů „cookies“ (textové soubory ukládané do vašeho počítače), které umožňující analýzu způsobu užívání těchto stránek. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na servery ve Spojených státech. Všechna takto získaná data budou zpracována anonymně. Data jsou určena výhradně pro vyhodnocování užívání stránek. Anonymita je zaručena tím, že Google nebude spojovat vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Do Googlu nebudou odeslána ani žádná citlivá data, jako například, e-mail, jméno, telefonní číslo.

Můžete odmítnout používání souborů cookies, čímž zabráníte sběru dat o Vás. Učinit tak můžete volbou v nastavení vašeho prohlížeče. Pro některé prohlížeče si můžete nainstalovat rozšíření Plugin pro odhlášení od reklamního souboru cookie, který zabrání odesílání vašich dat do Googlu.

Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vaší návštěvě společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

1929
1933
1937
1937
1938
1939
1943
1945
1956
1968
1969
1979
1997
1998
2002
2005
2016
Budoucnost

Československá vláda rozhodla o výstavbě nového letiště na Ruzyňské pláni

Do roku 1929 byl veškerý letecký provoz soustředěn pouze na letiště Praha-Kbely. Zde již nebylo možné zajistit dostatečný komfort cestujících, proto Československá vláda schválila odkoupení ruzyňské pláně o celkové ploše 108 ha, která byla vytipována pro stavbu nového civilního letiště. Zároveň byl prosazen zákaz výstavby v bezprostředním okolí i v okolních obcích a byla vypsána veřejná soutěž na výstavbu letiště.

V roce 1933 začala výstavba letiště Praha-Ruzyně

Výstavba letiště začala 24.7.1933 zemními pracemi. Základní výstavba letiště trvala 44 měsíců. Součástí stavby byla nejen známá odbavovací hala, ale také dílny, truhlárny, opravárenské provozy a hangáry, jejichž velikost a moderní vzhled neměla do té doby v Československu obdoby.

Letiště Praha-Ruzyně bylo oficiálně otevřeno

Výstavba byla dokončena 1.3.1937 a téměř okamžitě bylo letiště připraveno začít přijímat a odbavovat první lety. Zahraniční odborníci označili letiště Praha za jedno z nejlepších v Evropě. Letiště mělo ve všech směrech vynikající parametry a vybavení. Moderní a nadčasová odbavovací hala Ing. Arch. A. Benše byla po mnoho dalších let vzorem při výstavbě letištních odbavovacích budov po celé Evropě.

5. dubna 1937 byl zahájen pravidelný provoz na novém letišti v Praze-Ruzyni

Slavný okamžik nastal 5.4.1937 v 9:00, kdy na ruzyňském letišti přistálo první letadlo. Jednalo se o stroj Douglas DC-2 Československé letecké společnosti na vnitrostátní lince Piešťany – Zlín – Brno – Praha. První mezinárodní spoj na lince Vídeň – Praha – Berlín přistál o hodinu později. Anglický odborný časopis Aeroplane psal o ruzyňském letišti jako o nejmodernějším a provozně nejvýhodnějším letišti ve střední Evropě.

Z Prahy se létá již do více než 100 evropských destinací

Letiště v Ruzyni rychle nabývá na významu. Z Prahy odlétá denně více letadel než z několika pražských nádraží odjíždí vlaků. Z Prahy již existovalo spojení s Paříží, Bruselem, Římem, Berlínem, Bukureští, Dubrovníkem, Amsterodamem nebo Moskvou. Na palubách letadel se poprvé objevují letušky (stewardky) a české letectví zažívá zlaté období.

Vyhlášen Protektorát Čechy a Morava, začíná doba temna a likvidace čs. letectví

V den vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava (16. 3. 1939) obsadila německá armáda letiště a prakticky byla zahájena likvidace všech složek československého letectví a zachována byla pouze jedna linka - Berlín-Praha-Vídeň provozována jedinou leteckou společností té doby, Deutsche Lufthansou. Správu letiště převzal vojenský Fliegerhorst. Letadlová flotila přestala existovat. Dopravní letadla byla rozebrána, použita pro armádní účely nebo sešrotována.

Válka se značně podepsala na stavu letiště a jeho vybavení

Hangáry ruzyňského letiště byly využity jako technická základna pro opravy vojenských letadel, byla zde zřízena vojenská letecká škola. Bojová aktivita za 2. světové války zanechala stopy nejen na letecké technice, ale i na letišti samotném. Letištní plocha se plnila vraky sestřelených a havarovaných letadel, hangáry a budovy byly značně poškozeny střelbou.

Konec války ve znamení příletu spojeneckých letounů na ruzyňské letiště

Němci opouštěli letiště 8.5.1945, rozhodně však neměli v úmyslu odejít a ponechat letiště funkční. Příjezd k letišti byl zaminován, v odbavovací hale uložena trhavina, k jejímuž odpálení nakonec nedošlo. Letiště tak bylo zanedbané a poškozené, nicméně schopné provozu. Během několika dnů po skončení okupace se letiště zaplnilo vojenskými letadly spojeneckých armád, přistáli zde i čs. letci, kteří bojovali v zahraničních armádách. Nastala poválečná obnova letiště.

Přípravy nové výstavby letiště v areálu „Sever“

Již v roce 1956 bylo rozhodnuto o rozšíření kapacit ruzyňského letiště. Především se jednalo o výstavbu zbrusu nové odbavovací haly (v současnosti příletová hala Terminálu 1) a nové runwaye 07/25 (v současnosti hlavní runway 06/24). Dále bylo obsahem projektu výstavby v zastavovacím prostoru sever prodloužení runwaye 13/31 (která se částečně užívá dodnes jako RWY 12/30), vznik nových odbavovacích ploch, rekonstrukce dráhového systému a také výstavba technického bloku, do nějž budou soustředěny všechny složky Řízení letového provozu. Byla vypsána veřejná soutěž na umístění a designové řešení nové výstavby letiště.

Zahájení provozu nové odbavovací haly

V roce 1964 byla zahájena komplexní výstavba v severním zastavovacím prostoru. Vznikla zde nová odbavovací hala (nyní příletová hala Terminálu 1). Jednalo se o objekt určený pro odbavování odletových i příletových tratí, mezinárodních i vnitrostátních. Tento terminál byl slavnostně otevřen 15.6.1968, kdy začal sloužit veřejnosti zcela nový odbavovací areál „Sever“, kde je v současnosti soustředěna naprostá většina provozu letiště. Součástí výstavby byl i technický blok, kde dnes sídlí věž Řízení letového provozu, odkud je řízen pohyb letadel po celém letišti.

Zahájení provozu nového velkohangáru F

Středem pozornosti byla samozřejmě nová odbavovací hala, která začala sloužit veřejnosti a znamenala ohromný posun v kapacitě, bezpečnosti a modernosti letiště. Projektanti a dodavatelé se však plně soustředili na další projekt, výstavbu velkohangáru pro údržbu letadel. Ten byl dokončen a uveden do provozu v roce 1969 jako Hangár F, který bez větších úprav plní svoji funkci dodnes. Jedná se o hangárovou halu o rozměrech 213 x 59 metrů a navazující dílenskou halu o rozměrech 36 x 180 metrů, ve které jsou umístěny skladovací prostory, speciální dílny a kanceláře. Celá hangárová hala je v celé ploše volná, bez vnitřních podpěr.

Rekonstrukce vzletových a přistávacích drah 13/31 a 07/25

V říjnu 1979 bylo rozhodnuto o rekonstrukci vzletových a přistávacích drah 13/31 a 07/25 (v současné době runwaye 12/30 a 06/24). Nejprve byla kompletně rekonstruována runway 04/22 (která se již v současné době nepoužívá), doplněna světelným zabezpečovacím zařízením a upraveno její křížení s RWY 13/31. Tato runway měla délku pouze 2300 metrů a po dokončení celkové rekonstrukce ostatních drah měla postupně přestat sloužit pravidelnému provozu. Další v řadě byla rekonstrukce dráhy 13/31, která je dlouhá 3250 metrů a která byla také doplněna o nové světelné a zabezpečovací prvky. Na počátku osmdesátých let ale byla největší pozornost věnována dráze 07/25, jejímu novému povrchu a zabezpečovacím systémům. V rámci rekonstrukce byla položena nová cementobetonová deska a runway byla prodloužena na 3715 metrů.

Další výstavba odbavovací haly a zkapacitnění letiště

Od roku 1993 se postupně rozbíhala výstavba další nové odbavovací haly (nyní odletová hala Terminálu 1), základní kámen byl položen 26.6.1995. Součástí výstavby byl i prst B, který již obsahoval 3 pohyblivé teleskopické nástupní a výstupní mosty a čekárny pro cestující, kteří byli ke vzdálenějším letadlům dopravováni autobusy. Po dokončení tohoto prstu (část současného prst B), byla zahájena stavba samotného nového terminálu a prstu A s celkem 8 nástupními teleskopickými mosty. Touto etapou tak byl dokončen Terminál 1 a došlo k oddělení příletové a odletové části. Kapacita letiště tak stoupla na 4,8 milionu odbavených cestujících za rok.

Další stavební vývoj letiště

Od roku 1998 probíhala další výstavba v areálu letiště. Vystavěn byl nový Cargoterminál s administrativní budovou, odbavovací halou a skladovacími prostory. Dále byla vystavěna rozmrazovací stojánka, kde se provádí odmrazování letadel před vzletem, spolu se skladovacím hospodářstvím odmrazovací kapaliny. Vybudováno bylo také nové administrativní centrum a první patrové garáže (v současné době Parking A Smart) pro až 800 vozidel.

Dostavba prstu B, přípravy Terminálu 2

Postupně bylo jasné, že letiště již nevyhovuje kladeným nárokům na odbavovací kapacitu. Postupně tedy byla zahájena příprava výstavby spojovacího objektu, nového prstu C a Terminálu 2, který bude sloužit pro cesty do zemí Schengenského prostoru. Zároveň byl zmodernizován, upraven a prodloužen prst B. Do provozu byl uveden Parking C (Comfort).

Zprovoznění Terminálu 2

Rok 2006 přinesl zahájení provozu Terminálu 2, zprovoznění nejmodernější plně automatické třídírny zavazadel v Evropě a zavedení samoodbavovacích kiosků, které jsou dnes již běžnou součástí letišť. Počet nástupních mostů se zvýšil na 27 a kapacita letiště vzrostla o 30%. Letiště tak získalo současný ráz a v roce 2008 také současné schema provozu, kdy Terminál 1 je určen pro lety do zemí mimo Schengenský prostor, Terminál 2 naopak pro lety v rámci zemí Schengenské dohody.

Překonána hranice 13 milionů odbavených cestujících

Letiště poprvé pokořilo hranici 13 milionů odbavených cestujících přesně rok před výročím 80 let své existence. Z Prahy jsou denně odbavovány lety do Dubaje největším dopravním letadlem světa, Airbusem A380, pro který musel být speciálně upraven nástupní most v prstu B. Pravidelně se z Prahy létá také do Koreje, Číny, Kanady nebo USA. Zároveň začínají získávat konkrétní obrysy další rozvojové projekty letiště, současná kapacita totiž již brzy začne být opět nedostatečná.

Před letištěm stojí i do budoucna řada výzev

Před letištěm stojí i do budoucna celá řada dalších výzev. V následujících letech bude nutné vyřešit nejen současnou odbavovací kapacitu letiště, která v následujících letech bude postupně na své hranici, ale také dopravu z letiště do centra města. V plánu je vybudování rychlodráhy Praha-letiště – Praha Masarykovo nádraží, která doplní současné způsoby dopravy do centra Prahy. Rostoucí letecký provoz klade nároky nejen na počet stání pro letadla, ale také na kapacitu vzletových a přistávacích drah, kde bude v budoucnu nutné přistoupit k výstavbě paralelní dráhy, aby bylo možné uspokojit poptávku po přistáních a startech letadel. V plánech letiště do budoucna se tak objevuje nová runway, nový odbavovací terminál, rychlodráha, nové parkovací domy a celkové úpravy pozemků letiště. Velká pozornost je věnována nejen rozvoji terminálů, nové výstavbě paralelní runwaye, ale také zkapacitnění dopravy do centra Prahy.